تا حالا واستون پیش اومده که یه لباس با رنگ خاصی بپوشید که رنگ و جلای خاصی به چهره و چشماتون بده و یه لباس دیگه با همون رنگ ولی طیف متفاوت باعث بیمار و رنگ پریده به نظر رسیدن چهره تون بشه؟